Kezdőlap   Központi óvoda   Anyanyelv

Anyanyelv

Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. A szocializáció folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei. Fontos feladatunk az óvodai nyugodt, derűs légkör, ingergazdag környezet biztosítása, mely módot ad a szóbeli megnyilatkozásra - gyermek megnyílik, kialakul beszédkedve. Az anyanyelvi- kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunkánk minden területét, közvetítő elemként van jelen a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában. Eredményes megvalósítása hozzájárul a gyermekek iskolai képességeinek megalapozásához. Nem csak a helyes kiejtésre, mondatfűzésre ügyelünk, hanem a tempóra, hangszínre, hangerőre, hanglejtésre, metakommunikációra. Továbbá arra, hogy beszédünk szemléletes, a gyermek számára érthető, tagolt, érzelmeket kifejező, gazdag szókincsű legyen. A gyermek minél több beszédet hall, annál több ösztönzést kap az önálló beszédre. Beszélgetések során fejlődnek a társas kapcsolatok. Azzal, hogy hogyan szólunk a gyermekekhez, modellt ad a többieknek, az óvónő viszonya a gyermekekhez meghatározza a gyermekek egymás közti viszonyát. Az anyanyelvi fejlesztő játékokat tudatosan választjuk ki és a napirendbe építve valósítjuk meg. Az anyanyelvi játékok felhasználásának célja, hogy az óvodás gyermekek játékos formában, élményeket szerezve ismerjék meg anyanyelvüket, fejlődjön beszédészlelésük, beszédmegértésük és beszédprodukciójuk.

3-4 éves korban:
 • légzéstechnikai gyakorlatok,
 • fúvási gyakorlatok,
 • ajak-és nyelvgyakorlatok (téri tájékozódás, irányok),
 • hangutánzás.
4-5 éves korban:
 • hangfelismerés,
 • akusztikus differenciálás (zörejek, hangok),
 • szókincsbővítés,
 • rövid és hosszú hangzók elkülönítése,
 • ritmusfejlesztés,
 • hallási figyelem, emlékezet fejlesztése,
 • dominancia kialakulásának elősegítése.
Képek, modellek, élőlények, tárgyak megnevezése, felsorolása közben a passzív szókincs felszínre kerül. 5-6-7 éves korban:
 • ellentétpárok és szinonimagyűjtés,
 • mondatalkotás, mondatfűzés történetmesélés közben,
 • egy kitalált mese, történet bevezető mondat utáni folytatása,
 • hangsorok analízise (szótagra, hangokra bontás),
 • számlálás, ritmus (szótagszámmal megegyező számú, pl. kopogás),
 • barkochba.
Kommunikációs játék: Pl. gesztus: némajáték (történet hang nélküli eljátszása). Mimika: érzelmek kifejezése tükörben. Szemkontaktus: ránézek arra, aki elmegy mellettem, farkasszemnézés.